© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Dopady klimatických vlivů a změn způsobených lidskou činností na vodní režim a přírodní prostředí

Ing. Tomáš Mičaník, vedoucí oddělení ochrany jakosti vod - pobočka Ostrava, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

7. března 2013 v 16:00 hod., studovna Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě,
Prokešovo nám. 2, Ostrava (budova Nové radnice)

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, se sídlem v Praze a pobočkami v Brně a Ostravě, se dlouhodobě a komplexně zabývá výzkumem a vývojem v oblastech hydrologie, jakosti a ochrany povrchových a podzemních vod, vybraných druhů biocenóz včetně dopadů klimatické změny. Klimatická změna, její dopady na různé oblasti lidských činností a příprava zmírňujících a adaptačních opatření se stávají důležitým předmětem celosvětové politiky, a tedy i politiky v České republice. Z této oblasti budou populární formou představeny námi vyvinuté scénáře klimatické změny, výsledky změn trendů teploty vody, hydrologických charakteristik a jakosti povrchových vod.
Prezentovány budou i vybrané části Hydroekologického informačního systému HEIS VÚV přístupné odborné i laické veřejnosti.

Pozvánka:

Fotografie ze semináře 7. března 2013: